Centre Obert

El Centre Obert és un equipament social diürn que realitza una tasca educativa amb infants i adolescents d’entre 6 i 16 anys, fora de l’horari escolar, que vol donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat i la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo i que vol compensar les deficiències socioeducatives dels infants, adolescents i joves en situació de risc d’exclusió social. Aquests arriben pels canals de derivació dels diferents agents socials (SBAS, escoles, instituts, EAIA...) o per valoració de continuïtat de la pròpia PES.

Així doncs, el Centre Obert es configura com una plataforma d’integració socioeducativa entre els destinataris que hem descrit i altres infants i adolescents del barri amb unes condicions i pautes de vida més normalitzades. Per tant, fem una opció per la integració entre els infants i els adolescents en diversos processos i una via d’incorporació a les realitats més normalitzades de la zona, especialment de lleure, esportives i culturals.

Per això plantegem un Projecte de Centre Obert que entenem fonamentalment EDUCATIU, PREVENTIU i d'INSERCIÓ SOCIAL.

Planifiquem, estructurem i programem la nostra intervenció educativa a través de programes educatius, essent la nostra gran eina metodològica:

1. Programa de Seguiment Personal

2. Programa de Suport Educatiu

3. Programa de Competència Social

4. Programa d’Educació per a la Participació

5. Programa d’Educació per a la Salut

6. Programa de desenvolupament de les capacitats expressives

7. Programa d’Educació en el Lleure i l’Esport

8. Programa de Recerca de sentit

9. Programa Treball amb famílies als C.O.

treball en xarxa

fotogaleria CAT

Contacte

SALESIANS SANT JORDI - PES GIRONA
Ptge. Puignelós, 10, 17006 Girona
Tlf. 97 224 63 30
pes.girona@salesians.cat

Patrocinadors